SOSİAL SIĞORTA SİSTEMİNDƏ
AKTİV İŞTİRAK ETMƏK

GƏLƏCƏK PENSİYA TƏMİNATINIZ ÜÇÜN ÖNƏMLİDİR